Організаційний комітет

Organizing Committee of the International Conference «Problems of teaching mathematics in educational institutions: theory, methods, practice»

Chairman of the organizing committee

Vil Bakirov, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Kharkiv, Ukraine

Members of the organizing committee

Ion Akiri, Department of Didactics of School Disciplines of the Institute of Pedagogical Sciences, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Kishinev, Moldova

Anatolii Babichev, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work of V.N. Karazin Kharkiv National University, Ph.D. in Public Administration, Kharkiv, Ukraine

Nataliia Brovka, Professor of the Department of Theory of Functions, Faculty of Mechanics and Mathematics, Belarusian State University, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Minsk, Belarus

Viktor Gorokh, Leading Specialist of the Research and Analytics Department of the Ukrainian Center for Education Quality Assessment, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Yurii Goroshko, Professor of the Department of Informatics and Computer Engineering of the National University «Chernihiv Collegium named after T.G. Shevchenko», Doctor of Pedagogical Science, Professor, Chernigiv, Ukraine

Olexander Kryzhanovskii, Honored teacher of Ukraine, teacher of the highest qualification category, teacher-methodologist of Kharkiv 45 «Academic gymnasium», Kharkiv, Ukraine

Viktor Lysytsya, Head of the Department of Higher Mathematics and Informatics, V.N. Karazin Kharkiv National University, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Olga Matjash, Head of the Department of Algebra and Methods of Teaching Mathematics, Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubinsky, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vinnytsia, Ukraine

Yevgen Nelin, Professor of the Department of Mathematics, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Kharkiv, Ukraine

Nataliia Pavlova, Professor of the Department of Algebra and Geometry of the Faculty of Mathematics and Informatics, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Shumen University «Bishop Konstantin of  Preslav», Shumen, Bulgaria

Lubov Pokrojeva, Rector of Kharkiv Academy of Continuing Education, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Sergii Rakov, Chief Researcher of the Research Institution «Institute of Educational Analytics», Doctor of Pedagogical Science, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine

Nelli Schmelzer, Researcher of Bielefeld University,  master of science in mathematic, lecturer in mathematics, Bielefeld, Germany

Oleksandr Shkolnyi, Professor of the Department of Mathematics and Theory and Methods of Teaching Mathematics of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kyiv, Ukraine

Vasyl Shvets, Head of the Department of Mathematics and Theory and Methods of Teaching Mathematics, National Pedagogical University. M.P. Dragomanov, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Kyiv, Ukraine

Oksana Tarasova, Director of the Institute of Pedagogy and Psychology, Oryol State University named after I.S. Turgenev, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Oryol, Russia

Yurii Tryus, Head of the Department of Computer Science and System Analysis, Cherkasy State Technological University, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Cherkasy, Ukraine

Oksana Zhernovnykova, Head of the Department of Mathematics, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Kharkiv, Ukraine

Grygorii Zholtkevych, Dean of the Faculty of Mathematics and Informatics of V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Technical Sciences, Professor, Kharkiv, Ukraine

 

Оргкомітет Міжнародної конференції «Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика»

 Голова оргкомітету

Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, академік НАН України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор соціологічних наук, професор, м.Харків, Україна

Члени оргкомітету

 Iон Акiрi, конференціар кафедри дидактики шкільних дисциплін інституту педагогічних наук, доктор фізико-математичних наук, професор, м. Кишинів, Молдова

Анатолій Бабічев, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, кандидат наук з державного управління, м. Харків, Україна

Наталія Бровка, професор кафедри теорії функцій механіко-математичного факультету Білоруського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, м. Мінськ, Білорусь

Віктор Горох, провідний спеціаліст відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент, м. Харків, Україна

Юрій Горошко, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки національного університету «Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка», м. Чернігів, Україна

Оксана Жерновникова, завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, м. Харків, Україна

Григорій Жолткевич, декан факультету математики і інформатики ХНУ імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, м. Харків,  Україна

Олександр Крижановський, заслужений вчитель України, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Харківського НВК 45 «Академічна гімназія», м. Харків, Україна

Віктор Лисиця, завідувач кафедри вищої математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, м. Харків, Україна

Ольга Матяш, завідуюча кафедрою алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор, м.Вінниця, Україна

Євген Нелін, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат педагогічних наук, професор, м. Харків, Україна

Наталія Павлова, доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри і геометрії факультета математики і інформатики Шуменського університету імені єпіскопа Костянтина Преславского, м. Шумен, Болгарія

Любов Покроєва, ректор Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Харків, Україна

Сергій Раков, головний науковий співробітник Науково-дослідної установи «Інститут освітньої аналітики», доктор педагогічних наук, доцент, м. Харків, Україна

Оксана Тарасова, директор інституту педагогіки і психології Орловського державного університету імені І.С. Тургенєва, доктор педагогічних наук, професор, м. Орел, Росія

Юрій Триус, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук, професор, м.Черкаси, Україна

Василь Швець, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор, м.Київ, Україна

Олександр Школьний,  професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент, м. Київ, Україна

Неллі Шмельцер, науковий співробітник Університету Білефельд, факультет математики, магістр математичних наук, доцент, м. Білефельд, Німеччина

 

Оргкомитет Международной конференции «Проблемы преподавания математики в учебных заведениях: теория, методика, практика»

 Председатель оргкомитета

Виль Бакиров, ректор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, академик НАН Украины, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, доктор социологических наук, профессор, г.Харьков, Украина

Члены оргкомитета

 Ион Акири, конференциар кафедры Дидактики Школьных дисциплин института педагогических наук, доктор физико-математических наук, профессор, г. Кишинев, Молдова

Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, кандидат наук по государственному управлению, г. Харьков, Украина

Наталия Бровка, профессор кафедры теории функций механико-математического факультета Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, г. Минск, Беларусь

Виктор Горох, ведущий специалист отдела исследований и аналитики Украинского центра оценивания качества образования, кандидат физико-математических наук, доцент, г. Харьков, Украина

Юрий Горошко, доктор педагогических наук, профессор кафедры информатики и вычислительной техники национального университета «Черниговский коллегиум имени Т.Г.Шевченко», г. Чернигов, Украина

Оксана Жерновникова, заведующая кафедрой математики Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, доктор педагогических наук, профессор, г. Харьков, Украина

Григорий Жолткевич, декан факультета математики и информатики Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, доктор технических наук, профессор, г. Харьков,  Украина

Александр Крыжановский, заслуженный учитель Украины, учитель высшей квалификационной категории, учитель-методист Харковского УВК 45 «Академическая гимназия», г. Харьков, Украина

Виктор Лисица, заведующий кафедрой высшей математики и информатики Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, кандидат физико-математических  наук, доцент, г. Харьков, Украина

Ольга Матяш, заведующая кафедрой алгебры и методики обучения математике Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского, доктор педагогических наук, профессор, г.Винница, Украина

Евгений Нелин, профессор кафедры математики Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды, кандидат педагогических наук, професор, г. Харьков, Украина

Наталия Павлова, доктор педагогических наук, профессор кафедры алгебры и геометрии факультета математики и информатики Шуменского университета имени епископа Константина Преславского, г. Шумен, Болгария

Любовь Покроева, ректор Харьковской академии непрерывного образования, кандидат педагогических наук, доцент, г. Харьков, Украина

Сергей Раков, главный научный сотрудник Научно-исследовательского учреждения «Институт образовательной аналитики», доктор педагогических наук, доцент, г. Харьков, Украина

Оксана Тарасова, директор института педагогики и психологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор педагогических наук, профессор, г. Орел, Россия

Юрий Триус, заведующий кафедрой компьютерных наук и системного анализа Черкасского государственного технологического университета, доктор педагогических наук, профессор, г.Черкассы, Украина

Василий Швец, заведующий кафедрой математики и теории и методики преподавания математики Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова, кандидат педагогических наук, профессор, г.Киев, Украина

Александр Школьный, профессор кафедры математики и теории и методики преподавания математики национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова, доктор педагогических наук, доцент, г. Киев, Украина

Нелли Шмельцер,  научный сотрудник Университета Билефельд, факультет математики, магистр математических наук, доцент, г. Билефельд, Германия