Templates
Правила оформлення тез
Правила оформления тезисов

Abstracts of reports on topical issues of teaching mathematics in educational institutions are accepted for publication. The content of the abstracts must be original and not contain plagiarism (the text of the abstracts will be checked for plagiarism). Abstracts are drawn up in word2003, 2007. The template for abstracts is provided in the «Template» file. This template has fields, fonts, styles set. The volume of abstracts is from 1 to 3 full pages.

The application must indicate the title of the report and the section to which the report belongs (file «Application»).

Sections of the conference:

 1. Mathematical education in Ukraine and the world: past, present, future;
 2. Mathematical education at school and university: theory and practice;
 3. Competence-based approach in mathematical education: fundamental and practical orientation;
 4. Application of computer mathematical systems in mathematics and mathematical education;
 5. Remote forms of teaching mathematics: state, problems, prospects (unlimited possibilities and possible limitations);
 6. National and international monitoring studies of the quality of mathematical education: principles, tools, results;
 7. Application of tests in mathematical education: history, state, prospects;
 8. Problems of modern education: principles, standards, programs and textbooks.

 

Abstracts and applications should be sent to the address: avpogorelov2021@karazin.ua

 

До публікації приймаються тези доповідей, які присвячені актуальним питанням викладання математики у навчальних закладах. Зміст тез повинен бути оригінальним і не містити плагіату (текст тез буде перевірятися на наявність плагіату). Тези оформлюються у word2003, 2007. Шаблон для оформлення тез надано у файлі «Template». У цьому шаблоні встановлено поля, шрифти, стилі. Об’єм тез –  від 1 до 3 повних сторінок.

У заявці необхідно вказати назву доповіді і секцію, до якої відноситься доповідь (файл «Application»).

Секції конференції:

 1. Математична освіта в Україні і світі: минуле, сьогодення, майбутнє;
 2. Математична освіта в школі і вишу: теорія і практика;
 3. Компетентнісний підхід у математичній освіті: фундаментальність і практикоорієнтованість;
 4. Застосування комп’ютерних математичних систем в математиці й математичній освіті;
 5. Дистанційні форми навчання математики: стан, проблеми, перспективи (необмежені можливості і можливі обмеження);
 6. Національні і міжнародні моніторингові дослідження якості математичної освіти: засади, інструменти, результати;
 7. Застосування тестувань в математичній освіті: історія, стан, перспективи;
 8. Проблеми сучасної математичної освіти: засади, стандарти, програми і підручники.

 

Тези і заявку надсилати за адресою: avpogorelov2021@karazin.ua

 

 

К публикации принимаются тезисы докладов, посвященных актуальным вопросам преподавания математики в учебных заведениях. Содержание тезисов должно быть оригинальным и не содержать плагиата (текст тезисов будет проверяться на наличие плагиата). Тезисы оформляются в word2003, 2007. Шаблон для оформления тезисов предоставлено в файле «Template». В этом шаблоне установлено поля, шрифты, стили. Объем тезисов — от 1 до 3 полных страниц.

В заявке необходимо указать название доклада и секцию, к которой относится доклад (файл «Application»).

Секции конференции:

 1. Математическое образование в Украине и мире: прошлое, настоящее, будущее;
 2. Математическое образование в школе и вузе: теория и практика;
 3. Компетентностный подход в математическом образовании: фундаментальность и практикоориентированность;
 4. Применение компьютерных математических систем в математике и математическом образовании;
 5. Удаленные формы обучения математике: состояние, проблемы, перспективы (неограниченные возможности и возможные ограничения);
 6. Национальные и международные мониторинговые исследования качества математического образования: принципы, инструменты, результаты;
 7. Применение тестов в математическом образовании: история, состояние, перспективы;
 8. Проблемы современного образования: принципы, стандарты, программы и учебники.

 

Тезисы и заявку направлять по адресу: avpogorelov2021@karazin.ua